Over Weusthuis en Partners

We zijn een onafhankelijk adviesbureau voor project- en procesmanagement in de ruimtelijke ontwikkeling. Onze procesmanagers hebben jarenlange ervaring in het management van omvangrijke en complexe processen; zowel in stedelijk als in landelijk gebied en op het grensvlak van stad en platteland. Dit doen we alleen in opdracht van overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) en woningcorporaties. Wel werken we in opdrachten voortdurend samen met (markt)partijen.

We begeleiden onze opdrachtgevers bij de minder gemakkelijke momenten in projecten en brengen de belangen van alle betrokken partijen op één lijn. Dit doen we vanuit de filosofie dat inhoud en proces onlosmakelijk verbonden zijn. Naast project-, proces- en programmamanagement geven we ook advies.

Weusthuis en Partners bestaat inmiddels ruim 22 jaar; in die tijd zijn ook de Weusthuis Associatie en Weusthuis Academy tot stand gekomen. 

 

Duurzaamheid: just do it and be picky!

Door Andreas Hartman

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit mijn vakgebied: de ruimtelijke inrichting. Maar het is ook een containerbegrip! Hoe houd je het interessant en op de agenda? Want laten we eerlijk zijn: voor menig projectleider en projectmanager is het de zoveelste baal hooi op de wagen. Op die wagen liggen immers ook al risicomanagement, communicatie, archeologie, ecologie, et cetera. En niet te vergeten het project zelf. Dit kwam ook naar voren in de werksessies Aanpak Duurzaam GWW (Grond-, weg- en waterbouw) die ik bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in 2016 heb begeleid voor zes pilotprojecten. De Aanpak DGWW is onderdeel van Green Deal DGWW.

Eerste les: duurzaamheid is gewoon een kwestie van doen! De instrumenten uit de Aanpak Duurzaam zijn daarbij een goed hulpmiddel. Bij het waterschap heb ik de Omgevingswijzer en het Ambitieweb ingezet. Deze twee zijn uitstekende instrumenten om structuur aan te brengen in discussies. Vanuit het onderwerp duurzaamheid komen alle aspecten aan de orde die in een project van belang zijn. Ook die balen hooi zoals ecologie, archeologie, et cetera. In totaal bevatten beide instrumenten ieder 12 aspecten welke gekoppeld zijn aan Planet, People en Profit. De inzet van de instrumenten leidt tot een visuele weergave en helpt daarmee om duurzaamheid zichtbaar te maken in projecten.

Tweede les: be picky! Vrij vertaald: wees kritisch; op het gebruik van de instrumenten. Is het per se nodig dat je per instrument de 12 aspecten doorloopt met je projectteam? Zeker niet. De instrumenten bevatten aspecten die voor jouw organisatie wellicht minder van belang zijn. In het geval van het waterschap bijvoorbeeld het aspect ‘vestigingsklimaat’. Daarnaast bleek dat de pilotprojecten bovengemiddeld goed scoren op de ‘planet’-aspecten van de Omgevingswijzer. Moet je daarin dan nog veel energie steken in een werksessie? Of is het beter je te richten op de people- en profit-aspecten van de instrumenten, omdat daar nog winst is te behalen?

Ik ben van mening dat ‘just do it and be picky’ de manier is om stappen te zetten en duurzaamheid leuk en interessant te houden!

 

Weusthuis op tv

Weusthuis en Partners was te zien in LifestyleXperience. Klik hier om het filmpje te bekijken

 

Omgevingskwaliteit: breed, subjectief en dynamisch 

Door Rob van Vliet

Het realiseren van ‘omgevingskwaliteit’ vormt één van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet. De wet voorziet in een omslag van het smalle begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ naar het bredere ‘omgevingskwaliteit’. Wat houdt dat nieuwe kwaliteitsbegrip in en wat betekent het voor een gemeentelijke Omgevingsvisie? 

Als procesmanager heb ik samen met de gemeente Opsterland gewerkt aan één van de eerste gemeentelijke Omgevingsvisies, inspelend op de nieuwe wetgeving. Samen met bewoners- en belangenorganisaties hebben we inhoud gegeven aan het begrip ‘omgevingskwaliteit’. 

Daarmee ontstaat niet alleen een heel kleurrijk beeld, maar ook een zeer gedifferentieerd beeld, dat uitnodigt om in gesprek te gaan. Zo blijkt ‘omgevingskwaliteit’ geen statisch gegeven, maar heeft het een dynamische dimensie. De ‘omgevingskwaliteit’ vormt het resultaat van een subjectieve beoordeling van buurt- en dorpsbewoners en is voortdurend aan verandering onderhevig. Juist die veranderingen in de kwaliteitsbeoordeling zijn relevant voor het gemeentelijk beleid en vormen een belangrijk thema in de gesprekken met bewoners. Het vereist wel dat er regelmatig (liefst jaarlijks) monitoring plaatsvindt. In Opsterland doen de bewonersorganisaties dat zelf aan de hand van een in onderling overleg opgestelde vragenlijst. 

Mijn advies: gebruik ‘omgevingskwaliteit’ niet als een vaststaand te meten gegeven, maar onderken de dynamiek en gebruik het als middel om het gesprek aan te gaan met de samenleving in de breedst mogelijke zin. 

  

Dorpsontwikkelingsmaatschappij succesvol voorbeeld burgerparticipatie

Door Laura Been 

Meer dan 100 woningen zijn opgeknapt in vier dorpen in Noordoost Friesland, en dat in twee jaar tijd. Een dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM), bestaande uit vijf dorpsbewoners, is aan de slag gegaan om dit voor elkaar te krijgen. Dit is de tussentijdse uitkomst van het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten, dat is opgezet door Platform 31, de gemeente Dongeradeel en de provincie Friesland. Een prachtig resultaat na twee jaar: een verbeterde uitstraling van de dorpskernen én actieve dorpsbewoners die er samen de schouders onder zetten. Aanleiding voor het experiment is de krimpproblematiek en de wens om de beschermde dorpsgezichten in stand te houden. Het experiment past met haar ‘bottom up’ benadering goed in deze tijd waarin de overheid steeds meer loslaat.

Weusthuis en Partners bedacht vooraf de organisatiestructuur en kwam na twee jaar weer terug om het evaluatieonderzoek uit te voeren.

Lees verder

 

 

Shared Space, Barcelona
Shared Space, Barcelona

Shared Space, Innovatief ontwerp

Ontwerp van verkeersruimte
Het Europese project Shared Space (gedeelde ruimte) gaat over de vraag hoe we kunnen komen tot een andere, innovatieve manier van het ontwerpen van (verkeers-)ruimte. Uiteindelijk doel is een zo 'menswaardig' en hoogwaardig mogelijk ontwerp van de publieke ruimte waar verschillende functies en gebruikers (voetgangers, fietsers en automobilisten) elkaar treffen. In de procesaanpak van Shared Space staan integraliteit, participatie en toekomstgerichtheid centraal.

Europees project
Het project, waarvan vijf landen uit de North Sea Region (Duitsland, Denemarken, Engeland, België en Nederland) met acht projecten aan meededen, is een Interreg-3b project met als inzet transnationale kennisontwikkeling en beleidsvorming op Europees niveau. Het totale project kende een investeringssom van ongeveer acht miljoen, waarvan ongeveer...

Lees verder >