Noordelijke Elfstedenvaarroute

Blikvaart

Noordelijke Elfstedenvaarroute

Opdrachtgever: Stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute

Bevaarbaar maken
De Elfstedenroute is wereldwijd bekend en zorgt voor een grote naamsbekendheid van de provincie Fryslân. Het grootste deel van de route is in de zomermaanden bevaarbaar voor kleinere boten. Het noordelijk deel is dat echter niet,onder meer vanwege de aanwezigheid van twee stuwen, beperkte diepte en breedte van de vaarweg en beperkte hoogte van vaste bruggen.In 2005 namen zes gemeenten het initiatief om dit noordelijke deel bevaarbaar te maken, waarbij zich algauw provincie Fryslân (Friese Merenproject en Plattelânsprojecten) en Wetterskip Fryslân aansloten. Ze vroegen Weusthuis en Partners voor het procesmanagement/algehele projectleiding en voor de subsidieverwerving.

Infrastructuur
Intussen is het project uitgegroeid tot een omvangrijk integraal project waarvan een deel (ophoging bruggen en deel aanlegvoorzieningen) al in uitvoering is. De infrastructuur vraagt om een integraal ontwerpproces waarbij landschap, nautische aspecten, natuur, belangen van boeren, eisen vanuit waterbeheersing en -kwaliteit (o.a. de kaderrichtlijn water) en het toekomstig gebruik de nodige eisen aan het ontwerp stellen. Op delen van het traject wordt verder gelijktijdig een oevers- en kadenproject van Wetterskip Fryslân mee uitgevoerd. Zowel de integrale benadering als de betrokkenheid van veel partijen vragen om een goede procesregie.

Regio in Actie
Naast realisatie van de infrastructurele plannen is er ook aandacht voor de ontwikkeling van toeristische potenties en leefbaarheid in het zogenaamde deelproject 'Regio in Actie'(RiA).

Natuur plus
Te vaak is bij infrastructurele projecten ecologie en natuur het ‘sluitstuk’. Weusthuis en Partners heeft bij de procesregie vanaf het begin aandacht geschonken aan:

  • de consequenties van de geplande infrastructuur voor natuur/ecologie en landschap, en om hier minimaal tot oplossingen te komen die ‘natuurneutraal’ zijn
  • de mogelijkheden om in het kielzog van de werkzaamheden natuurontwikkeling (Natuur plus) een extra kans te geven

In het project Noordelijke Elfstedenvaarroute is met inbreng van vele betrokkenen aandacht voor beide aspecten.

Subsidieverwerving
Naast de procesregie heeft Weusthuis en Partnersook verschillende subsidieaanvragen gedaan voor dit project, zoals bij Leader+, ILG, ND2 en FMP (provincie Fryslân), Westergozone en Waddenfonds. Al deze subsidies zijn gehonoreerd en vertegenwoordigen een bedrag van ruim € 18 miljoen.

Greetje de Heer

“Door het realiseren van een nieuwe vaarweg integraal aan te pakken, ontstaat ook voor veel maatschappelijke groeperingen een inspirerend proces waarin zij uitgenodigd worden om gebruik te maken van de nieuwe kansen.”