Masterplannen Toegangpoorten Harlingen, Lemmer en Delfstrahuizen

Toegangspoort Lemmer

Masterplannen Toegangpoorten Harlingen, Lemmer en Delfstrahuizen

Opdrachtgever: Gemeente Harlingen en Gemeente Lemsterland

In het Friese Merenproject van de provincie Fryslân heeft de nadruk tot nu toe gelegen op de open verbindingen tussen de verschillende Friese Meren. In de afgelopen jaren stond het oplossen van knelpunten bij de kanalen en vaarten centraal.
Nu de (fysieke) basis voor het Friese Merenproject is gelegd, ligt in de komende jaren meer dan in de voorgaande jaren de nadruk op ruimtelijke kwaliteit. Daarmee wordt het maatschappelijke rendement van de investeringen in de Friese Meren vergroot.

De tweede fase Fries Merenproject kent drie programmalijnen nl:
1. Grenzeloos varen
2. Meer bestedingen aan de wal
3. Ecologie en duurzaamheid

In de programmalijn ‘Meer bestedingen aan de wal’ gaat het ondermeer om maatregelen die gericht zijn op investeringen in de ruimtelijke kwaliteit van waterfronten van watersportkernen en op de versterking van de toegangspoorten naar Fryslân.
Het opstellen van masterplannen voor de versterking van de toegangspoorten maakt onderdeel uit van deze programmalijn.

Het doel van de masterplannen “Versterking toegangspoorten’ is om extra bestedingen aan de Friese vaste wal te stimuleren door de toegangspoorten tot het Friese watersportgebied te optimaliseren.

Het gaat daarbij om het optimaliseren van de bevaarbaarheid, toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en functionaliteit. Duurzaamheid is eveneens een belangrijke invalshoek.
Harlingen, Lemmer en Delfstrahuizen/Echtenerbrug zijn drie van die toegangspoorten, waarvoor door Weusthuis en partners BV een dergelijk Masterplan is opgesteld.

Weusthuis en partners BV heeft het procesmanagement van de opstelling van die drie Masterplannen gevoerd. Dat wil zeggen zij heeft er samen met de gemeentelijke projectorganisatie en provinciale vertegenwoordiger voor gezorgd dat alle relevante en benodigde bouwstenen werden verzameld resp. werden opgesteld. Zowel de communicatie met de bevolking, plaatselijk belang e.d. als de interne besluitvormingsprocedure (B&W en Gemeenteraad) heeft Weusthuis en partners mede aangestuurd.

Naast de procesmatige werkzaamheden heeft Weusthuis inhoudelijke delen uitgewerkt zoals de beschrijving van relevante beleidskaders, de beschrijving van de huidige situatie, projectinventarisaties, bijdrage visie-ontwikkeling, financiële analyse inclusief dekking (subsidies).

Weusthuis en partners heeft het definitieve Masterplan opgesteld inclusief een intentieovereenkomsten tussen de betrokken gemeente en de provincie Fryslân. Die stukken zijn vervolgens ter definitieve besluitvorming voorgelegd aan B&W, Gemeenteraad en Provinciaal bestuur.

Masterplan Toegangspoort Harlingen

Masterplan Toegangspoort Lemmer

Masterplan Toegangspoort Delfstrahuizen/Echtenerbrug