Doelmatig vaarwegbeheer in Fryslân

Baggeren van de Helomavaart (Foto: Kick Dull)

Doelmatig vaarwegbeheer in Fryslân

Opdrachtgever: Provincie Fryslân; Projectbureau Friese Meren

De vaarwegen in de provincie zijn talrijk en vormen samen met de meren het recreatieve vaarnetwerk van de provincie Fryslân. Hierop ‘drijft’ de watersportsector van Fryslân. Het beheer van deze vaarwegen ligt nu bij de provincie en 21 gemeenten.  De Waterwet (2009) geeft provincies de opdracht vaarwegbeheerders aan te wijzen. Achterliggend doel is doelmatigheid en minder versnippering over partijen.

Onze medewerker Sytse Kroes verzorgt in opdracht van de provincie de proces- en projectleiding van dit traject. Een intensief traject met provincie, waterschap en gemeenten (zowel bestuurlijk als ambtelijk).  De afgelopen periode zijn de (bestuurlijke) keuzen vertaald in  juridische documenten (o.a. vaarwegenverordening). Deze liggen eind 2013 ter inzage. Daar na vindt er definitieve besluitvorming plaats in de Staten.

Provinciale Staten hebben er voor gekozen om het vaarwegbeheer van de middelgrote en grote vaarwegen bij de provincie onder te brengen. De kleine vaarwegen komen in beheer bij het waterschap. Dit betekent dat er een overdracht plaats gaat vinden van het vaarwegbeheer van gemeentelijke vaarwegen naar provincie en waterschap. Met elke gemeente wordt een overeenkomst gesloten over de overdracht en de financiering van eventueel achterstallig onderhoud. Weusthuis heeft in dit proces naast de projectleiding ook de juridische documenten en de overeenkomsten opgesteld. Uiteraard in nauwe afstemming met de betrokken partijen.