Noordelijke Elfstedenvaarroute

Feestelijke opening Noordelijke Elfstedenvaarroute (Sytse Kroes links)

Noordelijke Elfstedenvaarroute

Opdrachtgever: Stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute

Bevaarbaar maken
De Elfstedentocht is bij een ieder bekend. Deze Elfstedenroute kan nu ook gevaren worden. In de periode 2005 tot 2014 heeft Weusthuis en Partners gewerkt aan het bevaarbaar maken van het noordelijk deel. Het gaat om een tracé van 20 km, van Berlikum via Bartlehiem naar Leeuwarden (De Bonke). In juni 2013 is de route feestelijk geopend. Een project en een vaarroute waar we bijzonder trots op zijn.

De start
Het grootste deel van de Elfstedenroute was al bevaarbaar. Het noordelijk deel was dat niet, onder meer vanwege de aanwezigheid van twee stuwen, beperkte diepte en breedte van de vaarweg en beperkte hoogte van vaste bruggen. In 2005 namen zes gemeenten het initiatief om dit noordelijke deel bevaarbaar te maken, waarbij zich al gauw provincie Fryslân (Friese Merenproject en Plattelânsprojecten) en Wetterskip Fryslân aansloten. Ze vroegen Weusthuis en Partners voor het procesmanagement/algehele projectleiding en voor de subsidieverwerving. Tot eind 2009 is dit ingevuld door Greetje de Heer. Daarna heeft Sytse Kroes het van haar overgenomen en mogen afmaken.

Integraal project
Een project als dit ontstaat niet in 1 keer. De basis van het project bestond uit het bouwen van twee sluizen, het ophogen van bruggen en het verbreden en verdiepen van de vaarweg. Gaandeweg is het project uitgegroeid tot een integraal project met een omvang van 27 miljoen euro. De nieuw infrastructuur vroeg om een integraal ontwerpproces. Landschap, nautische aspecten, natuur, belangen van boeren, eisen vanuit waterbeheersing en -kwaliteit (o.a. de kaderrichtlijn water) en het toekomstig gebruik stelden de nodige eisen aan het ontwerp. Zowel de integrale benadering als de betrokkenheid van veel partijen vroeg om een goede procesregie.

Regio in Actie
Naast realisatie van de infrastructurele plannen is er ook veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van toeristische potenties en leefbaarheid in het deelproject 'Regio in Actie' (RiA).
Natuur plus
Te vaak is bij infrastructurele projecten ecologie en natuur het ‘sluitstuk’. Weusthuis en Partners heeft bij de procesregie vanaf het begin aandacht geschonken aan:

  • de consequenties van de geplande infrastructuur voor natuur/ecologie en landschap, doel was om minimaal tot oplossingen te komen die ‘natuurneutraal’ zijn
  • de mogelijkheden om in het kielzog van de werkzaamheden natuurontwikkeling (Natuur plus) een extra kans te geven

Subsidieverwerving
Naast de procesregie heeft Weusthuis en Partners ook verschillende subsidieaanvragen gedaan voor dit project, zoals bij Leader+, ILG, ND2 en FMP (provincie Fryslân), Westergozone en Waddenfonds. Al deze subsidies zijn gehonoreerd en vertegenwoordigen een bedrag van ruim 18 miljoen euro.

Sytse  Kroes

“Door de wateropgave integraal aan te pakken en te verbinden met andere opgaven druk je niet alleen de kosten, maar ontstaan ook nieuwe kansen.”