Integrale gebiedsvisie Beekdal Koningsdiep

Stroomdal Koningsdiep

Integrale gebiedsvisie Beekdal Koningsdiep

Opdrachtgever: ROM- gebiedscommissie Beekdal Koningsdiep

In het kader van de VINEX zijn landelijk een elftal ROM-gebieden (Ruimtelijke Ordening en Milieu) aangewezen, waar het gebied Zuidoost Friesland er één van was. Voor het beekdal van het Koningsdiep is een aparte gebiedscommissie opgericht, die Weusthuis en Partners de opdracht heeft gegeven de regie te voeren over de totstandkoming van een integrale gebiedsvisie, waarbij vanuit het perspectief van integraal waterbeheer de natuurlijke hydrologie van het Koningsdiep moest worden hersteld, 450 tot 500 hectare EHS moest worden ingevuld en waarbij allerlei doelstellingen op het gebied van landbouw, recreatie en milieu aan de orde waren.

Weusthuis heeft gedurende een aantal jaren het procesmanagement gevoerd over de totstandkoming van een gebiedsvisie, welke in 2005 definitief is vastgesteld. Daarna is een landinrichtingscommissie geïnstalleerd, die zich met de uitvoering van de gebiedsvisie bezighoudt.

 

Coen  Weusthuis

“Ruimtelijke opgaven hebben vaak een eigen cultuur. Zo zijn processen in landelijk gebied vaak omzichtig van karakter en in stedelijk gebied meer confronterend.”