Súd Ie en Wetterfront Dokkum

Opdrachtgever: Gemeente Dongeradeel; provincie Fryslan; Wetterskip Fryslan

Met het honoreren van de subsidieaanvraag Súd Ie en Wetterfront Dokkum maakt het Waddenfonds een prachtige gebiedsontwikkeling in de gemeente Dongeradeel mogelijk: de oude zeearm Súd Ie tussen Dokkum en het Lauwersmeer wordt bevaarbaar gemaakt voor de recreatievaart. Samenhangende projecten zorgen ervoor dat het gebied toegankelijker en aantrekkelijker wordt. Voor de toerist, maar ook voor verschillende vis- en vogelsoorten. Het bevaarbaar maken van de Súd Ie wordt gekoppeld aan Wetterfront Dokkum, gericht op het versterken van Dokkum als watersportstad. De stadsgrachten worden gesaneerd en gebaggerd, tegelijkertijd worden de vaar- en aanlegvoorzieningen verbeterd. Elektrisch varen is in opkomst; hier speelt Dokkum op in.

Het herstel van de Súd Ie wordt gebruikt als kapstok voor andere ontwikkelingen in het gebied met het oog op ecologie en landschap, water, en leefbaarheid. In de eerste uitvoeringsfase, die inmiddels van start is gegaan, worden onder meer de walbeschoeiingen aangepakt, sluizen aangepast, natuurvriendelijke oevers aangelegd en diverse vismaatregelen getroffen. Vanuit Dokkum kan straks een rondje worden gevaren via het Lauwersmeer: via het Dokkumer Grootdiep en de Súd Ie.

Sytse Kroes is als programmamanager verantwoordelijk voor de realisatie van het programma. Hij stuurt tevens het programmabureau aan.  Laura Been verzorgt binnen dit programmabureau de rol van programmasecretaris. Beiden doen dit in opdracht van de gemeente Dongeradeel (penvoerder van het project). De andere betrokken en financierende partijen bij dit Waddenfondsproject zijn Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer.