Europees geld voor Nationaal Park de Alde Feanen

Europees geld voor Nationaal Park de Alde Feanen

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

De Alde Feanen is een belangrijk moerasgebied, centraal in Fryslân. Het gebied heeft naast de status van Nationaal Park ook de Europese Natura 2000 status. Voor dit gebied heeft Weusthuis en Partners een subsidieaanvraag opgesteld (Europese Life+ programma). In de zomer van 2013 is deze aanvraag gehonoreerd. Weusthuis en Partners verzorgt nu de aansturing van de uitvoering van het project en de verantwoording naar de Europese Commissie.

Het project heeft ten doel de waterkwaliteit in het gebied te verbeteren (KRW doelen), de natuurwaarden te versterken (N2000 opgaven) en de bevaarbaarheid te verbeteren (doelen Friese Merenproject). Bij het opstellen van de aanvraag bleken deze doel zeer goed combineerbaar.

Het kernprobleem van het gebied is dat de verlanding niet op gang komt. Het bestaande areaal moeras veroudert en het water blijft water. De oorzaak ligt in de waterkwaliteit: het is te voedselrijk. Voorbeelden van maatregelen die worden genomen zijn:

  • Verwijderen van voedselrijke bagger (verbetert ook de bevaarbaarheid)
  • Het terugbrengen van waterriet en onder water vegetatie
  • Het wegvangen van bodemwoelende vis
  • Het tijdelijk droogzetten van voormalige polders
  • Het plaggen van oude moerasgebieden

De aanvraag is opgesteld in opdracht van provincie Fryslân. Weusthuis en Partners heeft het proces begeleid en de aanvraag opgesteld. De inhoud (ecologie en waterkwaliteit) is verzorgd door Ecologische bureau Altenburg en Wybenga. Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft de maatregelen uitgewerkt en de kostenraming verzorgd. 

De voorbereiding is zover gevorderd dat vanaf januari 2015 de eerste schop de grond ingaat. Streven is dat het project in 2018 gereed is. Vanaf dat moment is het gebied beter geschikt voor 13 rode lijst soorten en zijn 6 habitat typen versterkt. Daarnaast wordt de bevaarbaarheid van het gebied verbeterd. De volgende partijen zijn betrokken bij en co-financiers van dit project: provincie Fryslân (de coördinerende partij en aanvrager van de subsidie), Wetterskip Fryslân, gemeente Leeuwarden, It Fryske Gea en STOWA. Mocht u meer willen weten over bijvoorbeeld dit project en/of Life+ subsidies, neemt u dan contact op  met Sytse Kroes van ons kantoor, tel. 06-13490991, s.kroes@weusthuis.nl