Natuur Plus bij Noordelijke Elfstedenvaarroute

Opdrachtgever: Stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute en Provincie Fryslân

Het Natuur Plus deelproject van het project Noordelijke Elfstedenvaarroute (NER) is voortgekomen uit de allereerste ideeën die door mensen uit de streek in de klankbordgroep van de NER zijn genoemd. Men wilde voor de natuur in de regio iets betekenen en duidelijk verder gaan dan compensatieverplichtingen. Ook het Friese Merenproject van de provincie Fryslân wilde naast een economische betekenis voor de ecologie van belang zijn. Dit heeft geleid tot een plan om de natuur in Noord Friesland te versterken.

De ideeën kunnen geconcretiseerd worden dankzij een forse subsidie uit het Waddenfonds waardoor 90% van de kosten gedekt waren en aanvullend nog een provinciaal bedrag.

Weusthuis heeft de trekkersrol vervuld in dit project. Het aansturen van grondaankopen -en soms zelf op pad gaan als het stagneerde- en het zorgdragen voor een  goede samenwerking tussen partijen als Wetterskip Fryslân, Staatbosbeheer, Friese Milieufederatie en natuurorganisaties, provincie, gemeente, en de adviseurs, hebben geleid tot een goed integraal ontwerp en zorgvuldige uitwerking met aandacht voor toekomstige beheer en onderhoud. Weusthuis heeft ook de subsidieaanvraag bij het Waddenfonds verzorgd.

Het project heeft er in geresulteerd dat er onder andere in Noordwest Fryslân nu een aaneensluitend natuurgebied is ontstaan van ruim 85 hectare met een eigen hoog waterpeil goed voor de weidevogels, met vispassages, lepelaarsloten enzovoort.