Herinrichting Baggerdepot Trijehűs

Herinrichting Baggerdepot Trijehűs

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Nu het baggerdepot op het eiland Trijehûs vol is, wil de provincie Fryslân het zo afwerken dat het 'teruggegeven' wordt aan de natuur. Het depot ligt te midden van EHS gebied en grenst aan het nationaal park de Alde Feanen.

Gedeputeerde Staten hebben bij  dit project verschillende rollen: als exploitant, vergunningverlener, toezichthouder, nazorginstantie en heeft daarnaast beleidsmatige verantwoordelijkheden op de gebieden natuur, landschap en recreatie.  De grootste uitdaging is om de afwerking zo te kiezen dat er een integraal ontwikkeld afwerkplan/inrichtingsplan ontstaat, dat de veiligheid waarborgt (het gaat om vervuilde bagger klasse 3/4) en waardoor tegelijkertijd landschappelijk, ecologische en recreatieve meerwaarde wordt verkregen.

Dat lukt alleen door een integrale aanpak met aandacht voor de verschillende belangen, duidelijke fasering met beslismomenten, noodzakelijke procedures en vergunningen en een goede communicatie met omwonenden/stichtingen die zich inzetten voor natuur en landschap en andere stakeholders.

 

Weusthuis zorgt hierbij voor de procesbegeleiding en het omgevingsmanagement.

Intussen is er een concept- inrichtingsplan waarbij eerst grondig aandacht is geschonken aan de afdichtingsconstructie van het depot. De integrale projectgroep heeft intussen ingestemd met dit concept inrichtingsplan (dd. sept. 2013).