Inrichtingsplan zandwinput Suwâld

Inrichtingsplan zandwinput Suwâld

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

De zandwinput Suwâld is deels eigendom van de provincie Fryslân. Voor dit deel van de put waar de zandwinning teneinde is gekomen, wordt een inrichtingsplan gemaakt waarbij de inzet is om de put te verondiepen met elders vrijgekomen bagger en grond om  zo onder meer de ecologische waarde te verhogen. De put is gelegen in EHS-gebied en vormt een verbinding tussen de Natura 2000 gebieden ‘Alde Feanen’ en ‘Groote Wielen’. Het Besluit Bodemkwaliteit vereist een goede onderbouwing van de nuttige en functionele toepassing.

Voor dit project schrijft Weusthuis het inrichtingsplan en draagt zorg voor het omgevingsmanagement.