Reitdiepdal

Reitdiep

Reitdiepdal

Opdrachtgever: Provincie Groningen

Startnotitie inrichtingsplan Reitdiepdal
Weusthuis en Partners heeft in opdracht van de provincie Groningen een startnotitie opgesteld voor het Reitdiepdal. Deze Startnotitie vormde de aftrap voor een integraal gebiedsproces in het Reitdiepdal. Doel van het gebiedsproces was te komen tot een integraal inrichtingsplan voor het gebied en vervolgens het gebied conform dit plan in te richten.

In dit gebied, direct ten noorden van de stad Groningen, komen een aantal opgaven bij elkaar, zoals de realisatie van ecologische hoofdstructuur (EHS), toekomst voor de landbouw, het uitbreiden van de recreatieve mogelijkheden en het opwaarderen van de stadsranden Winsum en Groningen. Bij het project zijn diverse partijen betrokken: provincie Groningen, vertegenwoordigers van de landbouw, Stichting het Groninger landschap, de gemeenten Winsum en Groningen en het stedelijke netwerk Groningen-Assen (Regiopark).

Sytse  Kroes

“Door de wateropgave integraal aan te pakken en te verbinden met andere opgaven druk je niet alleen de kosten, maar ontstaan ook nieuwe kansen.”