Nieuwbouw OBS De Oosterbrink c.a. te Boijl

Opdrachtgever: Gemeente Weststellingwerf

Procesregie Brede school ontwikkeling
Er is reeds enige jaren gewerkt aan een brede school ontwikkeling te Boijl in de Gemeente Weststellingwerf. Daarbij zijn in principe twee locaties in beeld: de huidige plek van de basisschool aan de Boijlerweg en een nieuwe plek aan de Boschoordweg. Deze laatste locatie is een onderdeel van een te ontwikkelen woningbouwlocatie, waarvan de grond in eigendom is van de Woningstichting Weststellingwerf. Het proces om te komen tot nieuwbouw van een basisschool met peuterspeelzaal en eventueel extra functies zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, e.d., stagneerde begin 2006. Weusthuis en Partners is gevraagd het proces te ordenen en de besluitvorming m.b.t. de locatiekeuze aan te sturen.

Plan van Aanpak
Daarvoor is in eerste instantie een korte inventarisatieronde gehouden en is in een samenwerking tussen alle direct betrokken partijen een Plan van Aanpak opgesteld. Dat Plan van aanpak is in november 2006 door B&W vastgesteld, waarna tot uitvoering is over gegaan. Op basis van de eerste bevindingen is half 2007 nader overleg gevoerd met de Woningstichting Weststellingwerf. Uiteindelijk heeft het proces geleid tot een definitieve locatie keuze door B&W en Gemeenteraad (dd. 17 maart 2008). De gemeenteraad heeft besloten de locatie van de huidige school aan de Boijlerweg te Boijl aan te wijzen als locatie voor realisatie van nieuwbouw resp. verbouw basisschool met peuterspeelzaal en mogelijk buitenschoolse opvang. Daarna is onder leiding van Weusthuis en Partners het vervolgtraject gestart met als eerste vraag: verbouw of nieuwbouw. De planning is om voor de zomervakantie van 2008 antwoord te geven op die vraag en voor eind 2008 het plan tot en met de aanbesteding te hebben uitgevoerd, waarna in 2009 tot realisatie kan worden overgegaan.