Wijkvernieuwing Velp - Zuid

Opdrachtgever: Gemeente Rheden

De gemeente Rheden en woningcorporatie Vivare zijn begonnen met een grootschalige integrale wijkvernieuwing van Velp-Zuid. Weusthuis en Partners heeft hierbij het programmamanagement verzorgd, in opdracht van zowel de gemeente als Vivare.

Wijkvisie 'Velp-Zuid straks'
In 2008 is de wijkvisie ‘Velp-Zuid straks’ gemaakt. Hierin staan de ambities beschreven voor de toekomst van de wijk. De wijkvisie is tot stand gekomen met een open planproces: bewoners hebben op allerlei manieren mee gedaan. Kenmerkend is ook de nauwe samenwerking die de gemeente en Vivare hebben met het wijkplatform Velp-Zuid. Zo zit bijvoorbeeld het wijkplatform ook in de stuurgroep; hetgeen best uniek is.
Belangrijke doelen uit de wijkvisie zijn o.a.

  •  Verbeteren woonkwaliteit van 700 woningen (of door sloop/nieuwbouw of vernieuwbouw of renovatie)
  •  Verbeteren leefkwaliteit
  •  Verbeteren draagkracht bewoners
  •  Verminderen draaglast bewoners
  •  Toevoegen openbare ruimte in de wijk (waaronder parkeerruimte)
  •  Fysieke verbeterslag openbaar gebied
  •  Zorgdragen voor goede voorzieningen (op gebied van zorg, onderwijs en detailhandel)

Van ambities naar uitvoering
Na het formuleren van de ambities wilden alle partijen (gemeente, Vivare en het wijkplatform/bewoners) zo snel mogelijk doorgaan naar de uitvoering. Hiervoor is Weusthuis en Partners ingeschakeld. Want om van ambities naar uitvoering te komen, moest er nogal wat gebeuren. Marieke Seip was namens Weusthuis en Partners programmamanager Velp-Zuid. Onder haar regie is er een uitvoeringsprogramma tot stand gekomen, is een intentie-overeenkomst opgesteld tussen Vivare en de gemeente Rheden, heeft de uitvoeringsorganisatie vorm gekregen en werden allerlei fysieke en sociale projecten opgestart, uitgevoerd en ingekaderd.

Het werken met een integraal programma binnen twee organisaties (corporatie en gemeente) en in nauwe samenwerking met het wijkplatform vroeg om een stevige processturing. Weusthuis en Partners vervulde die rol en richtte zich daarbij voortdurend op het inhoudelijk vooruit duwen van het wijkvernieuwingsprogramma op een zodanige manier dat de betrokken partijen zich daarin herkenden en hun rol optimaal konden invullen.