Herstructurering

Gemeente Boarnsterhim

Herstructurering

Opdrachtgever: Gemeente Boarnsterhim

Herstructureringsopgave
Welkom beheert bijna een kwart van alle woningen in de gemeente Boarnsterhim. Om de bestaande woningvoorraad en woonomgeving in voldoende mate te laten aansluiten op de vraag, staan gemeente en corporatie  voor een enorme herstructureringsopgave. Deze strekt zich uit over tal van herstructureringsgebieden in 11 dorpen binnen de gemeente Boarnsterhim. Weusthuis en Partners is gevraagd de procesregie te voeren over de totale herstructuringsopgave in opdracht van beide partijen.

Oprichting BV
Dit heeft geleid tot een Convenant Herstructurering inclusief financiële vertaling, door beide partijen is goedgekeurd. Hierin staat in hoofdlijnen beschreven wat het herstructureringsprogramma in de gemeente Boarnsterhim inhoudt en op welke wijze deze door beide partijen wordt opgepakt.

Voor de uitvoering van het programma is een BV opgericht. In het kader van de BV is de eerste tranche aan projecten in voorbereiding gebracht, veelal in samenspraak met (een delegatie van) dorpsbewoners. Bij de planvorming is steeds een integraal project gemaakt: zowel herstructurering van de sociale woningvoorraad als een bijpassend nieuw ontwerp voor de openbare ruimte. In een aantal dorpen is zelfs gekozen voor een stedenbouwkundige ingreep.

Weusthuis en Partners heeft de afgelopen jaren het programmamanagement gevoerd van de BV, in samenwerking met Ventus BV, en heeft de procesregie van de deelprojecten behartigd.

 

 

Jacqueline de Booij

“Een beetje project in de ruimtelijke ordening is al snel een proces. Als procesmanager heb je een hele opgave te overzien en alle benodigde disciplines inhoudelijk te beoordelen en aan te sturen.”