Revitalisering Bedrijventerrein Leeuwarden-West

Leeuwarden West, nieuw viaduct

Revitalisering Bedrijventerrein Leeuwarden-West

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Werkgelegenheid stimuleren
De gemeente Leeuwarden heeft in samenwerking met de Bedrijvenvereniging Leeuwarden West (BLW) en in overleg met de provincie Fryslân een revitaliseringplan voor het bedrijventerrein Leeuwarden-West ontwikkeld. Dit bedrijventerrein is met een omvang van circa 190 hectare een van de grotere bedrijvencomplexen in de provincie Fryslân en is sterk verouderd. De doelstelling van het project is het zodanig revitaliseren van het bedrijventerrein dat het voldoet aan de huidige en toekomstige eisen van individuele ondernemingen van overheden en er extra uitgeefbare gronden beschikbaar komen, waardoor de werkgelegenheid wordt gestimuleerd.

Renovatie en onderhoud
Het revitaliseringproject bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft betrekking op het aankopen van gronden en panden die sterk verouderd zijn en die na renovatie of sloop weer op de markt zullen worden gebracht. Dit is een innovatief deel. Het tweede, meer reguliere deel heeft betrekking op de opwaardering van de fysieke omgeving, zoals infrastructuur, riolering, bereikbaarheid, openbare ruimten, opheffen stamspoorlijnen e.d..

Procesregie ontwikkelingsvisie en subsidieaanvraag
De gemeente Leeuwarden heeft Weusthuis en Partners gevraagd dit gehele revitaliseringsproces te ondersteunen. In eerste instantie zijn daarbij de werkzaamheden in verband met de deadline versneld gericht op het opstellen van de ontwikkelingsvisie ten behoeve van een aanvraag in het kader van de Tender Investeringsprogramma's Provincies (TIPP-regeling). Hiertoe is een projectplan opgesteld. Het project is echter in dat kader niet gehonoreerd, waarna de aandacht zich richtte op het uitwerken van de ontwikkelingsvisie en het opstellen van een subsidieaanvraag in het kader van het Kompas voor het Noorden. Ten behoeve van de verdere uitwerking, het opstellen planontwerp, is een stuurgroep-projectgroep model gehanteerd.

Organisatie planproces
Weusthuis en Partners heeft het gehele planproces opgestart en georganiseerd in 2004. Begin 2005 is de aansturing van het proces overgedragen aan de gemeente Leeuwarden. In de jaren daarna is het project tot uitvoering gekomen en de afronding zal plaatsvinden in 2008.