Gebiedsatlas Eemsdelta

Opdrachtgever: DEAL gemeenten

De gebiedsatlas is het resultaat van een gebiedsinventarisatie in het Eemsdeltagebied en vormt een belangrijke basis voor het opstellen van een Woon- en Leefbaarheidplan voor dit gebied. Dit plan wordt opgesteld vanwege de bevolkingskrimp en de hiermee gepaard gaande problemen rondom wonen en voorzieningen. In de atlas zijn vele kaarten van dit gebied in Noord-Oost Groningen opgenomen, waarop onder meer informatie over de omvang en samenstelling van de bevolking, de aanwezige voorzieningen en de woningvoorraad is weergegeven. Hierbij gaat het vaak om momentopnamen, maar zijn ook de ontwikkelingen van de afgelopen vijftien jaar in beeld gebracht. De kaarten zijn aangevuld met analyses van de ontwikkelingen in het gebied. Ook worden de bevolkingsprognoses tot 2040 uitgebreid besproken. De gegevens uit de atlas zijn besproken met de bewoners van het gebied tijdens een serie bewonersbijeenkomsten, waarbij de bewoners geïnformeerd werden maar ook konden reageren.

Weusthuis heeft de trekkersrol vervuld in dit project, waarin veel aandacht was voor gesprekken met inwoners uit het gebied en met het maatschappelijk middenveld, waaronder woningcorporaties en zorgaanbieders. De atlas is opgesteld in samenwerking met de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en het CMO Groningen. De atlas is afgerond en gepubliceerd in het voorjaar van 2012.

 

Download regio-atlas Eemsdelta (pdf-bestand, 11 MB)

Rob van  Vliet

“Bij procesregie is het de kunst om in een beleidsarena met veel verschillende partijen overeenstemming te bereiken over het gewenste resultaat.”