Visievorming

Opdrachtgever:

Structuurvisies
Sinds de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 zijn gemeenten verplicht één of meerdere structuurvisies te ontwikkelen voor het grondgebied van hun gemeente, eventueel samen met buurgemeenten. De wetgever ziet de structuurvisie als hét instrument om ruimtelijke samenhang tot stand te brengen en duidelijkheid te bieden aan alle partijen die betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. Weusthuis Associatie en Weusthuis en Partners zijn gespecialiseerd in het begeleiden van gemeenten bij op het opstellen van structuurvisies.

 

Meerwaarde
De structuurvisie biedt houvast aan (andere) overheden, maatschappelijke organisaties, private partijen (bedrijven, corporaties en ontwikkelaars) en burgers. Zij weten waar u als gemeente op koerst in uw ruimtelijk beleid. En welke maatregelen op korte termijn nodig zijn om het geschetste eindbeeld te bereiken. Ook intern, in de ambtelijke organisatie, maakt de structuurvisie duidelijk waar de prioriteiten (horen te) liggen. Maar niet minder belangrijk: met een structuurvisie heeft u als gemeente een belangrijk instrument in handen om kosten voor ruimtelijke ontwikkelingen op derden te kunnen verhalen en uw voorkeursrecht te laten gelden. De structuurvisie is daarmee in meerdere opzichten een must voor elke gemeente!

 

Stevige basis
Niet voor niets is de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een structuurvisie bij gemeenten neergelegd. Lokale overheden beschikken over grondige kennis en informatie van het lokale speelveld en kunnen daarmee een stevige basis leggen voor ruimtelijk beleid. Wij helpen gemeenten deze kennis op professionele wijze om te zetten in een breed gedragen structuurvisie. We begeleiden, maar we nemen nadrukkelijk niet over. Het bepalen van de inhoudelijke koers, de beleidsmatige prioriteiten doet u zélf. De visie is er immers voor de organisatie en moet ook door de organisatie worden gedragen. Wij ondersteunen het totstandkomingproces door de bestuurlijke en ambtelijke organisatie intensief te betrekken bij dat proces.

           

Onze methode: samenwerken
Onze methode is gericht op het verzamelen van bestaande informatie. We formuleren voorstellen voor nader onderzoek en organiseren workshops met ambtenaren, bestuurders, maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden. Met de bestuurders gaan we op zoek naar belangrijke bestuurlijke thema’s, doelstellingen, uitgangspunten, visies. In de workshops met de ambtelijke organisatie ligt het accent op ontwerpend onderzoek. Ontwikkelingen, kansen, bedreigingen, creatieve ideeën worden letterlijk op kaart gezet. Met belanghebbende partijen en belangstellende burgers gaan we op zoek naar ideeën en voorstellen uit de samenleving. Met hen bespreken we de eerste contouren van de visie. Op deze manier ontwikkelen we draagvlak voor de uiteindelijke visie.

 

Managen op inhoud, daar ligt onze kracht
Wij kunnen ervoor zorgen dat de bestuurlijke en de ambtelijke organisatie samen optrekken in het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en tevens kunnen we zorgen voor externe communicatie. Procesmanagement is ons vak. Onze rol is die van aanjager, buitenboordmotor voor het gemeentelijk planproces. We doen dat wel vanuit inhoudelijke kennis en betrokkenheid. Onze mensen hebben bij gemeentelijke organisaties veel ervaring opgedaan met het managen van gecompliceerde ruimtelijke processen. 

 

Download folder structuurvisies Weusthuis

 

Rob van  Vliet

“Structuurvisies moeten effectief zijn, kort en bondig, enthousiasmerend, doelgericht en uitvoerbaar.”