Structuurvisie Best

Visie Best op hoofdlijnen

Structuurvisie Best

Opdrachtgever: Gemeente Best

In maart 2011 is de structuurvisie Best vastgesteld. Naast de wettelijke verplichting tot het opstellen van een structuurvisie werd een belangrijke drijfveer voor het opstellen hiervan gevonden in de mogelijkheden voor een betere uitvoering van ruimtelijke beleid via locatie-eisen en bovenplanse kostenverevening. De visie is tot stand gekomen in een doelmatig en snel proces, onder meer omdat er al stevige projectmatige keuzes vooraf waren gemaakt. Deze zijn in dit proces met elkaar in verband gebracht, waarna aanvullende keuzes gemaakt zijn.

Bij het opstellen van de structuurvisie is gekozen voor een gefaseerde aanpak. In de analysefase zijn kenmerken van de gemeente, statistische gegevens en relevant beleid in beeld gebracht. Dit leidde tot een kader, dat de zoekruimte vormde die ingevuld moest worden met de structuurvisie. Door het opstellen van verschillende toekomstscenario’s is deze zoekruimte verkend, hierbij zijn bewoners en organisaties gevraagd om op de verschillende beelden te reageren. Dit heeft geleid tot de visie zoals deze er nu ligt. Het is een hanteerbare, inspirerende visie geworden, waarin de kansen en bedreigingen voor de gemeente vertaald zijn in een ontwikkelingsrichting naar 2030. Hierbij is onder andere veel aandacht geweest voor de verhouding tussen Best en Eindhoven, daarnaast ook voor de grens tussen stad, dorp en landelijk gebied. De structuurvisie is een kaderstellend document, waarin alle plannen en visies van de gemeente samenkomen. Weusthuis en Partners was zowel inhoudelijk als procesmatig betrokken bij de totstandkoming van deze structuurvisie.