Structuurvisie Hilversum

Raadhuis Hilversum

Structuurvisie Hilversum

Opdrachtgever: Gemeente Hilversum

Heldere keuzes voor de toekomst van de gemeente Hilversum, dat was het belangrijkste uitgangspunt bij de start van het proces om te komen tot een nieuwe structuurvisie voor deze gemeente. Inmiddels is de analysefase afgerond. Weusthuis en Partners vervulde hierbij de trekkersrol. Hieronder valt het aanjagen van het projectteam, het voorzitten van vergaderingen, het leiden van verschillende bijeenkomsten met betrokken externe partijen, het adviseren bij het opstellen van besluitvormingsdocumenten en het zorgen van afstemming tussen de verschillende vakdisciplines. Dit heeft geleid tot een gedegen analyse van de sterkten en zwakten van de gemeente en de kansen en bedreigingen die zich voordoen. 

Hierop voortbouwend heeft een creatief en open planproces plaatsgevonden, waarin betrokken bewoners en ondernemers konden meedenken over de toekomst van de gemeente Hilversum. Ook is er een enquête gehouden onder bewoners en maakte een interactieve website hiervan onderdeel uit.  ‘Out of the box’ denken stond in dit proces centraal. Wat is de identiteit van de gemeente Hilversum en waar willen we met elkaar naar toe? Naast bewoners zijn verschillende expertisegroepen intensief betrokken bij deze fase. De uitkomsten vormden de basis voor het opstellen van de concept-structuurvisie en het daarbij horende uitvoeringsprogramma.