Ontwikkeling Franeker-Zuid

Brug Franeker

Ontwikkeling Franeker-Zuid

Opdrachtgever: Gemeente Franeker

Sprong over het Van Harinxma-Kanaal
Franeker koesterde al 20 jaar de wens om de toekomstige stadsuitbreiding aan de zuidkant van het Van Harinxma-kanaal te situeren. Telkens bleef deze wens oningevuld, aangezien de stad er niet in slaagde financiële dekking te vinden voor een tweede brug over het kanaal en de daarmee verbonden rondweg (investering circa € 16 mln). Weusthuis en Partners heeft de ontwikkelingsvisie Franeker-Zuid opgesteld, uitgaande van een omlegging van het Van Harinxmakanaal ter plaatse van de stad Franeker.

 

 

Coen  Weusthuis

“Een project pak je anders aan dan een proces. Hoe meer partijen en hoe groter de belangenverschillen, hoe sterker de proceskenmerken van een opgave.”