Gebiedsontwikkeling Assen-Zuid

Masterplan

Gebiedsontwikkeling Assen-Zuid

Opdrachtgever: Gemeente Assen - Provincie Drenthe

Masterplan gebiedsontwikkeling Assen-Zuid
De zuidzijde van Assen is de poort tot het Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen - Assen. Midden in het gebied ligt het knooppunt van de A28 en de N33. Door de verdubbeling van de N33 en de reconstructie van het knooppunt stegen de kansen voor een succesvolle gebiedsontwikkeling van Assen-Zuid. In het gebied liggen een tweetal Habitat-richtlijn gebieden en ook vanuit waterhuishoudkundig oogpunt is het gebied kwetsbaar. Aan de westzijde van de A28 bevindt zich het TT-circuit, een Defensieterrein en zijn er plannen voor de realisatie van TT-world en een mogelijke Nationaal Evenemententerrein. Aan de oostzijde van de A28 is een bedrijventerrein geprojecteerd. Het handhaven van de bestaande natuurwaarden en de ontwikkeling van nieuwe functies vraagt voortdurende aandacht voor het behouden van een precaire balans. Onder regie van Weusthuis en Partners is in het najaar van 2007 een wensbeeld opgesteld voor Assen-Zuid. Na de afronding van de besluitvorming over de verdubbeling van de N33 is gewerkt aan een masterplan gebiedsontwikkeling Assen-Zuid, dat in 2008 is opgeleverd en vastgesteld.

Coen  Weusthuis

“Ruimtelijke opgaven hebben vaak een eigen cultuur. Zo zijn processen in landelijk gebied vaak omzichtig van karakter en in stedelijk gebied meer confronterend.”