Rob van Vliet

Rob van Vliet kan bogen op 30 jaar ervaring in het managen van beleidsprocessen in de ruimtelijke ordening, bij provincies en gemeenten. Na zijn studie Geografie/Planologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen werkte hij als adviseur bij een stedenbouwkundig bureau, als teamleider Bouwen en Wonen bij de Provincie Groningen en vervolgens 20 jaar lang bij de dienst RO/EZ van de Gemeente Groningen. Bij deze dienst was hij achtereenvolgens afdelingshoofd Beleidsontwikkeling, projectdirecteur wijkvernieuwing en de laatste 8 jaar directeur Ruimtelijke Ontwikkeling. Sinds 2008 is hij projectleider voor de RegioTram in Groningen.

Met ingang van 1 januari 2009 is Rob als associé verbonden aan Weusthuis Associatie. Zijn specialisatie: het begeleiden van overheidsorganisaties bij het ontwikkelen van ruimtelijke structuurvisies voor regio's, gemeenten, steden, stadsdelen, binnensteden of voor ruimtelijke thema's, zoals verkeer en vervoer, woningbouw, wijkvernieuwing en economie.

Daarnaast is Rob sinds 2004 verbonden aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG als honorair docent stadsplanning. Hij verzorgt voor de masteropleiding Planologie het vak stadsplanning en begeleidt studenten bij hun onderzoeksprojecten

De rode draad in de carrière van Rob van Vliet is het ontwikkelen en begeleiden van strategische visies in de ruimtelijke ontwikkeling. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van vele integrale structuurplannen, regiovisies, wijkvernieuwingsplannen en binnenstadsvisies. Ook heeft hij ervaring opgedaan in het ontwikkelen van thematische visies: verkeer en vervoer, woningbouw, ruimtelijke economie, ecologie, wijkvernieuwing e.d.

Het ontwikkelen van een structuurvisie als instrument voor stadsplanning vormt tevens het thema voor zijn promotieonderzoek. In dat kader heeft hij recent een onderzoek afgerond onder de 20 grootste steden in Nederland naar het gebruik van de structuurvisie als kader voor ruimtelijk beleid.
Bij het ontwikkelen van structuurvisies werkt hij bij voorkeur met meerdaagse workshops, waarin met alle betrokkenen intensief wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het betreffende gebied of thema. Een effectieve werkwijze die snel tot resultaat leidt en veel energie losmaakt. In bijgaande folder leest u meer over het belang van een structuurvisie en over onze aanpak bij het ontwikkelen van structuurvisies.


E-mail Rob van Vliet
Rob van  Vliet

“De structuurvisie is hét instrument om ruimtelijke samenhang tot stand te brengen en duidelijkheid te bieden aan alle partijen die betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen.”