Advies

Beleidsvorming
De ruimtelijke opgaven met de sterkste proceskenmerken zijn de beleidsvormende opgaven. Daarbij kan worden gedacht aan integrale gebiedsplannen in het landelijk gebied, centrumplannen voor een historisch stadshart en regionale volkshuisvestingsplannen in gebieden met een krimpende bevolking.

In dit soort opgaven valt het vaak niet mee om alle belanghebbenden en betrokkenen op één lijn te krijgen. Meestal zijn meerdere besluitvormingsronden nodig om wilsovereenstemming te bereiken tussen de deelnemende partijen.

Het ontwerpen van dergelijke beleids- en besluitvormingsprocessen rekenen wij tot onze specialisaties. Het is daarbij onze uitdaging om de inhoudelijke kwaliteit van de beleidsformulering niet te laten ondersneeuwen door de noodzaak van een compromis.

(Europese) aanbesteding
Tot voor kort vonden veel van onze opdrachtgevers Europees aanbesteden lastig of overbodig. Vanuit Brussel en Den Haag neemt de druk op transparantie en eerlijke mededinging echter toe. En gaandeweg worden ook de positieve effecten zichtbaar van een goede Europese aanbestedingsprocedure.

Weusthuis en Partners heeft een groot aantal Europese aanbestedingsprocedures geregisseerd, gericht op de gunning van werken, diensten en leveringen. In diverse opdrachten hebben we daarbij prijsvraagconstructies ‘mee laten lopen’. Mooie voorbeelden zijn: drie aquaducten als onderdeel van het Fries Meren Project (FMP), gemeentehuis Coevorden, ondergrondse parkeergarage GW-plein in Heerenveen, Rijksweg A7 Sneek en Ganzenmarkt Oldenzaal.

Een goed aanbestedingsproces is zo ontworpen dat een grote hoeveelheid potentiële aanbieders en een beperkt aantal aanbiedingen wordt bereikt in een volledig transparant selectieproces. De winst zit niet alleen in inhoudelijke kwaliteitsverbetering en duidelijk opdrachtgeverschap, maar kan dikwijls ook worden uitgedrukt in klinkende munt.

Vooral bij complexe aanbestedingsprocedures is ondersteuning van inhoudelijke disciplines nodig: juristen, constructeurs, stedenbouwers, e.d. In overleg met onze opdrachtgevers brengen we deze in ‘bouwteams’ bijeen.

Wilsovereenstemming
Het (voortdurend) bereiken van wilsovereenstemming tussen partijen staat in het werk van onze procesmanagers centraal. Deze wilsovereenstemming wordt vastgelegd in convenanten (tussen overheden onderling) en intentie-, samenwerkings- en exploitatieovereenkomsten (tussen overheid en markt). De redactie van deze convenanten en overeenkomsten en het daarbij behorende onderhandelingsproces rekenen we tot onze primaire verantwoordelijkheden.

Grondexploitatiewet
Weusthuis en Partners beschikt ook over de nodige kennis op het gebied van de Grondexploitatiewet (GREX), die op 1 juli 2008 van kracht werd. Zo kunnen we gemeenten ondersteunen bij strategiebepaling en bij onderhandelingen met ontwikkelaars en/of woningcorporaties. Onze procesmanagers redigeren zelf de zogenaamde (anterieure en posterieure) overeenkomsten in deze processen. Gezien de complexiteit van deze materie hebben we een vaste samenwerkingsrelatie met VD2 Advies.

Exploitatieplannen
Tevens ondersteunen we overheden bij het opstellen van exploitatieplannen. Een exploitatieplan is in het kader van de Wro verplicht bij elk bestemmingsplan van enige omvang, behalve als de beoogde ontwikkeling en het daarbij horend kostenverhaal al voor 100% is gedekt met anterieure overeenkomsten of als de ontwikkeling plaatsvindt op gemeentelijk grondgebied.